Κρατήστε με ενήμερο για τα Printing Awards 2023

Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Στα Printing Awards 2022 μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επιμελούνται και παράγουν έντυπα κάθε είδους και μορφής, οι επιχειρήσεις των συναφών κλάδων, όπως εμπορικές εκτυπώσεις, εκτυπώσεις συσκευασίας, βιβλιοδεσία, περατώσεις, επεξεργασία εκτυπωτικών υποστρωμάτων και τυπογραφίας. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν–κατασκευάζουν υλικά, συστήματα, μηχανές και λογισμικό γραφικών τεχνών – εκτυπώσεων, που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές συσκευασίας. Επιπλέον, print brokers (εταιρείες επιμέλειας εκδόσεων και εντύπων), εκδότες, εκδοτικοί οίκοι, και εταιρείες ή επαγγελματίες παραδοσιακών – καλλιτεχνικών εκτυπώσεων και τυπογραφικών δημιουργιών.

Χρόνος υλοποίησης έργων/προϊόντων: Υποψήφια για τα βραβεία μπορούν να είναι έργα, προϊόντα, ενέργειες, χρήσεις τεχνολογίας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 1 Ιανουαρίου του 2020 με 15 Σεπτεμβρίου του 2021. Κατ’ επέκταση, τα αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν θα πρέπει να αφορούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων), ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η πανδημία, καθώς και τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων:

 • Να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στην ιστοσελίδα των Printing Awards και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επι-στρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο [email protected]

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

Στην online αίτηση Υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο της υποψηφιότητάς σας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.
Tip: Σας προτείνουμε να μη γράφετε μεγάλους τίτλους. Εάν έχετε πολλαπλές συμμετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρμόστε τον τίτλο και το κείμενο ανάλογα με την περιγραφή της κατηγορίας.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την εμπορική επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως ακριβώς επιθυμείτε να ανακοινωθεί και να χαραχθεί στο βραβείο, εφόσον διακριθεί. (π.χ. BOUSSIAS).
Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

3. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε τo έργο / πρόγραμμα / ενέργεια / υπηρεσία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Στην περιγραφή σας, χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα και εστιάστε στα παρακάτω:

 • Περιγράψτε τo έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις σας (ή του πελάτη σας)
 • Παρουσιάστε το πλαίσιο και τους στόχους για τον σχεδιασμό και την παραγωγή του συγκεκριμένου εντύπου – έργου εκτυπώσεων – γραφικών τεχνών, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, εφόσον υπάρχουν
 • Σκιαγραφήστε τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ή τις καινοτομίες που αναπτύξατε
 • Αναφέρατε τις προκλήσεις ή τα εμπόδια που συναντήσατε στην πορεία υλοποίησης του έργου και πώς τα ξεπεράσατε

Προσθέσετε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα ή τεκμηρίωση που, κατά την κρίση σας, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας.
*Η ποιότητα και σωστή παρουσίαση του κειμένου της εκάστοτε υποψηφιότητας έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση.

4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εµπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δηµοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί, αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

5. Media – ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των Printing Awards, τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της BOUSSIAS, δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

6. Φωτογραφίες (αρχείο png, jpg ή gif, έως 4 αρχεία , εως 5 ΜΒ το αρχείο)

Για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας χρειάζεται να αποστείλετε έως 4 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.

7. Links (προαιρετικά)

Προσθέστε τα links της υποψηφιότητάς σας.

8. Case Study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https:// www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo. com/12345678)

9. Γραφικά (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία, μέχρι 10MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

10. Δείγμα (προαιρετικά)

Η αποστολή δειγμάτων θα εκτιμηθεί. Να είστε σε ετοιμότητα να διαθέσετε δείγματα για έλεγχο αν ζητηθεί από την Κριτική Επιτροπή.

Για συμβουλές πώς να συντάξετε μια πετυχημένη υποψηφιότητα, συμβουλευτείτε το site των βραβείων ή μιλήστε με τον υπεύθυνο συμμετοχών.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή
Όλες οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής επιλέγονται με κριτήριο το επαγγελματικό και επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και την εμπειρία και εξειδίκευσή τους σε συνάφειά με το αντικείμενο των βραβείων και των επιμέρους κατηγοριών βράβευσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο/συναλλαγή/υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Κριτήρια & Σύστημα Αξιολόγησης

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Κριτική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβολή της υποψηφιότητας. Τα κριτήρια που θα λάβει υπ΄ όψιν η κριτική επιτροπή είναι ανά ενότητα τα ακόλουθα:

Για τον Πυλώνα 1

 • Στοιχεία της παραγωγής (αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας, γκάμα προϊόντων, εξαγωγές, πελάτες που εξυπηρετούνται κ.λπ.) και των υποδομών (γραμμές παραγωγής, κτιριακές εγκαταστάσεις, ανθρώπινο δυναμικό κ.λπ.).
 • Παραγωγικότητα και πρόσφατες βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία (αξιοποίηση αυτοματισμών, διατμηματικές συνεργασίες, ροή εργασιών, ψηφιοποίηση διαδικασιών διαχείρισης και παραγωγής κ.λπ.).
 • Πρόσφατες Επενδύσεις (νέες γραμμές παραγωγής, νέα προϊόντα, νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αναδιοργάνωση διαδικασιών κ.λπ.).
 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Υγεία και Ασφάλεια, περιβαλλοντική διαχείριση.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αειφορικές πολιτικές.

Για τους Πυλώνες 2-3

Τα βασικά κριτήρια για την βράβευση σε όλες τις κατηγορίες εντύπων είναι:

 • H καινοτομία στην επεξεργασία στην προεκτύπωση – premedia, ο σύγχρονος τυπογραφικός σχεδιασμός, η επεξεργασία των εκτυπωτικών πλακών – κυλίνδρων για όλες τις εκτυπωτικές μεθόδους και των τελικών ψηφιακών αρχείων για την ψηφιακή εκτύπωση.
 • Η ποιότητα στην εκτύπωση σε σχέση με το εκτυπωτικό υπόστρωμα, τα μελάνια εκτύπωσης, η επιλογή και χρήση ειδικών χρωμάτων καθώς και η εκτύπωση σε δύσκολες ή ασυνήθιστες επιφάνειες και υποστρώματα.
 • Η εκτύπωση και ενσωμάτωση ειδικών αναλογικών ή ψηφιακών θεμάτων που οδηγούν στην επέκταση της οπτικής επικοινωνίας και σε άλλες αισθήσεις του αναγνώστη – χρήστη του εντύπου (απτική επικοινωνία, ενσωμάτωση αρωμάτων – οσμής, τρισδιάστατη απεικόνιση κ.λπ.), η εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων εάν υπάρχουν, η εκτύπωση δεδομένων και στοιχείων επαυξημένης πραγματικότητας – augmented reality, εκτύπωση στοιχείων και δεδομένων διαδραστικότητας.
 • Η ποιότητα στην βιβλιοδεσία, τις περατώσεις, το τελικό φινίρισμα και η εφαρμογή ειδικών εργασιών διακόσμησης των εντύπων, με έμφαση σε καινοτομικές εφαρμογές διπλώσεων, σύνθεσης, κοπής – πίκμανσης, και διαμόρφωσης του έργου / εντύπου.
 • Η πρόβλεψη για την προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση – τήρηση προδιαγραφών και κανονισμών αειφορίας στον σχεδιασμό και την παραγωγή των εντύπων, με έμφαση σε παραμέτρους όπως η πρόβλεψη για την ανακύκλωση, η ασφαλής απόρριψη ή η επιστροφή για νέα χρήση.

Για τους Πυλώνες 1 & 2

 • Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τον διαγωνισμό, αλλά συνιστάται σθεναρά η υποβολή δειγμάτων, εφόσον αφορούν έντυπα. Τα δείγματα θα πρέπει να σταλούν μέχρι την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση: BOUSSIAS, Κλεισθένους 338, 153 44, Γέρακας, με την ένδειξη «Για τα Printing Awards» σημειώνοντας την κατηγορία υποψηφιότητας.
Σύστημα Αξιολόγησης
 • Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.
 • Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από το 0 έως το 100 (άριστα) με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
 • Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
 • Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.